Punkt 1

Vår_politikk

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print

Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.

Vår rases overlevelse og frihet er det absolutt viktigste målet med Den nordiske motstandsbevegelsens politiske kamp. Mot dette mål finnes det mange trusler, hvorav den mest alvorlige og akutte i dag er masseinnvandringen av rasefremmede mennesker til Norden. Dette i kombinasjon med lave fødselstall blant nordiske kvinner, samt det faktum at innvandrere i blant får barn med nordiske kvinner og menn, gjør at den etnisk nordiske populasjonen stadig minsker i relasjon til den ikke-nordiske. Kort oppsummert innebærer den såkalte flerkulturen og masseinnvandringen en fysisk fordrivelse av og et folkemord på Nordens befolkning.

De nordiske folkene har historisk levd adskilt og separert fra innblanding av fremmende folkeslag, og har derfor i all hovedsak bevart sin unike gensammensetning, kultur- og samfunnsbyggerånd. Sammenlignet med andre folkeslag, er forskjellene åpenbare og stikker langt dypere enn de rent visuelle. Egenskaper som samarbeidsvilje, oppfinnsomhet, ordenssans, disiplin, troskap og altruisme har blitt skapt gjennom tusenvis av år med rasemessig separasjon og utvikling.

Masseinnvandringen er en stor belastning på vårt velferdssamfunn, den øker kriminaliteten og skaper kulturelle konflikter – men alt dette er i det store og det hele små problemer sett i forhold til at vårt folk skulle opphøre å eksistere. Vår rase- og innvandringspolitikk handler hverken om hat eller undertrykkelse, men om overlevelse og hva som er best for vårt folk. Om de nordiske folkene utryddes, er det irreversibelt.

Stoppe masseinnvandringen

Millioner av mennesker av fremmed rase befinner seg i dag i Norden, og stadig flere ankommer hver eneste dag. I Sverige har masseinnvandringen medført at befolkningen har økt med flere prosent. At det pågår en masseinnvandring til Norden, er i dag et ubestridelig faktum.

Krefter fiendtlig innstilt til Norden og dets folk har i flere tiår bevisst sanksjonert en innvandring til nordiske nasjoner – fullstendig uten hensyn til de nordiske folkenes kulturelle og rasemessige overlevelse. At våre land skal være flerkulturelle og akseptere masseinnvandring er avgjørelser tatt fullstendig uten folkelig støtte eller forankring. Omfattende lobbyvirksomhet, ofte maskert som debatt i folkefiendtlig og ofte jødisk-eid presse, har vært sterkt bidragsgivende til dette.

Masseinnvandringen er et gigantisk demografisk problem, og vil på sikt lede til at vi blir minoriteter i våre egne nasjoner. En mer restriktiv innvandringspolitikk vil kun utsette problemene.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Innføre totalstopp for all ikke-nordisk innvandring. Dette gjelder uten unntak frem til repatrieringsprosessen er gjennomført.
  • Betydelig styrke grensekontrollen inn til Norden. Dette er også nødvendig for å stoppe kriminalitet på tvers av landegrensene.

Innled repatriering

Det er den sammenlagte folkekroppens overlevelse og genbasseng (genpool) som må sikres. En mindre mengde mennesker av fremmede raser ville ikke kunne gjøre særlig skade på denne. Masseinnvandringen har dog allerede vært av så enorme proporsjoner under lang tid, at på det nåværende tidspunktet er det å kun innføre totalstopp av innvandringen ingen løsning. Repatriering av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere, eller nærbeslektede folkeslag, må innledes så raskt som overhode mulig etter innvandringen har blitt stoppet.

Staten skal stå for transport tilbake til hjemlandet. I de tilfeller hvor dette er umulig, skal nærmeste land som er fredelig og villig til å ta imot menneskene benyttes. Unntak for tvangsrepatriering kan i spesielle tilfeller gjelde for personer hvor det rent medisinsk kan utgjøre en fare dersom individet flyttes. Dette kan også gjelde for adopterte, raseblandede og de som er født i Norden og ikke har slekt eller annen tilkopling til sitt hjemland.

Mennesker som sterkt har støttet og hjulpet Nordens folk, kan utnevnes til æresborgere og få bli værende i Norden. Eventuelle mennesker som kommer til å tillates å bli værende i Norden, vil aldri være av en slik mengde at de skulle kunne true vårt folks overlevelse på sikt.

Repatrieringen vil også være positiv for landene eller regionene disse menneskene kommer ifra. Den enorme utenlandske kompetansen som våre politikere mener kommer hit i sammenheng med masseinnvandringen, vil jo følgelig også drenere deres respektive hjemland for livsviktig kunnskap. Vi kan like gjerne beskylde våre såkalte folkevalgte for en slags nykolonialisme, ettersom de i så fall suger ut kompetanse fra vanskeligstilte land, kun for å berike sine egne. Innvandrere som er hjernekirurger og sivilingeniører, gjør større nytte i sine respektive hjemland, enn de gjør i Norden.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Opprette et statlig institutt som effektivt kan bedømme den rasemessige tilhørigheten til mennesker som har ankommet Norden gjennom innvandring. Instituttet skal benytte moderne genetiske metoder for å gjennomføre dette.
  • Snarest mulig påbegynne repatrieringen av de rasefremmede mennesker som befinner seg innenfor Nordens grenser. Dette skal skje på mest mulig humane måte for å ikke skape unødvendig lidelse.

Etniske nordeuropeere eller nærbeslektet folk

At det eksisterer ulike menneskeraser – med ikke bare ulikt utseende, men også ulike mentale egenskaper som intelligens og karakter- og personlighetstrekk – er bevist utenom all tvil gjennom vitenskapelig forskning så vel som sunt fornuft. Vår innvandringsmotstand hviler først og fremst på rasepolitikk, ettersom vi ønsker å bevare vårt folk. Vårt mål er ikke først og fremst å skape en helt ren nordisk rase, men snarere å bevare de nordiske folkene slik de er i dag, hvor den nordiske rasetypen er et dominerende innslag i det nordiske genbassenget.

Ettersom raseforskning har vært tabubelagt i Norden siden 1945, eksisterer det dessverre en stor brist på moderne og konkrete rasebegrep. Dette forenkler til en viss grad jobben for mennesker og grupperinger som fornekter at menneskeraser i det hele tatt eksisterer. Sannheten er dog at det i de aller fleste tilfeller er ganske åpenbart hvilke det er som er av nordisk opphav, eller nærbeslektede. I mer tvilsomme tilfeller skulle vi med moderne genetiske metoder enkelt kunne avgjøre hvilke mennesker som er av hovedsaklig nordisk opphav. De som kommer til å få bli værende i Norden er blant annet samtlige som er av nordeuropeisk etnisitet, større deler av de av sentral- og østeuropeisk etnisitet, deler av de søreuropeiske, samt de med nordeuropeisk opphav som kommer fra andre deler av verden. Altså ser vi at majoriteten av urbefolkningen i den såkalte vestlige verden vil få bli boende i Norden uansett på hvilket tidspunkt de kom inn i landet.

Bistandshjelp og hjelp på plass

Naturens ressursfordeling i verden er ikke rettferdig. Klima- og naturkatastrofer er heller ikke noe som fordeles rettferdig. Forutsatt at det ikke skjer på bekostning av vårt eget folks grunnleggende behov, så ser vi positivt på en nordisk bistandspolitikk. Dette forutsetter dog at visse etiske regler følges av det landet som vil ha hjelp. Vi kunne for eksempel ikke hjulpet land som, etter egne forutsetninger, ikke førte en ansvarsfull miljøpolitikk. En stat som bevisst handlet imot nasjonalsosialismens grunnleggende prinsipper, gjennom å for eksempel tillate masseinnvandring, vil heller ikke motta bistand.

Foruten om å bidra humanitært i katastrofeområder, kan vi også være behjelpelige med å diplomatisk, eller i verste fall militært, bekjempe imperialistiske stater som fører krig mot suverene stater og der-i-gjennom skaper flyktningkatastrofer i verden.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Sikre de nordiske folkenes grunnleggende behov innen vi legger våre ressurser på andre land.
  • Føre en generøs bistandspolitikk, om mulig, for land som følger det nye Nordens grunnleggende etiske regler.
  • Bistå humanitært i katastrofeområder og motvirke imperialisme.

Nordens fremtidige innvandringspolitikk

Etter at masseinnvandringen har blitt stoppet og repatrieringen er avklart, kan Norden potensielt være noe mindre restriktiv hva gjelder innvandring. Eksempelvis kunne vi tillatt en kontrollert innvandring av nærbeslektede folkeslag. Det frie Norden skulle også kunne innvilge asyl til personer av vår egen rase, som blir forfulgt på grunn av sitt rasemessige opphav der de er bosatt.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

  • Føre en ansvarsfull innvandringspolitikk, som på ingen måte vil utgjøre en trussel for vårt folk.
  • Bevilge asyl til personer av vår egen rase, som forfølges i vår omverden.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger