Punkt 8

Vår_politikk

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print

Innføre allmenn verneplikt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har avtjent sin verneplikt beholder sitt våpen og sin utrustning. Hver statsborger skal kunne bidra til forsvaret av nasjonen mot ytre så vel som indre fiender.

At en stat skal kunne forsvare seg selv, sitt folk og sine interesser mot både ytre og så vel som indre trusler – er en selvfølge. Behovet av et velfungerende forsvar understrekes ytterligere dersom vi betrakter vår omverden og ser hvilke enorme problemer den hanskes med, samt tillater oss i å spekulere hvordan situasjonen i fremtiden kan forverres ytterligere.

Jordens ressurser er ikke uendelige, og før eller senere vil grådige stater og andre interesser forsøke å røve til seg ressurser fra de som ikke kan forsvare seg. Slike kriger og konflikter raser allerede, og de vil definitivt forsette også i fremtiden.

Dette er dessverre en uunngåelig utvikling i dagens verden, og særskilt med tanke på den synkende tilgangen på olje og den eksplosive befolkningsøkningen som finner sted i store deler av verden. Det kan her være verdt å nevne at planetens befolkning på 1960-tallet var på cirka tre milliarder mennesker, og har fordoblet seg siden den gang. Nevnes kan også at man i flere år har advart mot at oljeproduksjonen har nådd sin topp. Fremtiden ser med andre ord mørk ut for en stat som ikke kan forsvare sine interesser.

Et sterkt Norden mot fremmede trusler

De enkelte nordiske landene er i dag svake. Så svake at stormakter lett skulle kunne okkupere oss militært. Selv om de nordiske landene slo seg sammen i dag, så ville ikke deres krigspotensial kunne måle seg med hverken USA eller EU.

Det nasjonalsosialistiske Norden står overfor ytterligere en utfordring som også må tas i betraktning. De krefter som i dag styrer verden er samme fiendtlige krefter, som gjennom en verdensomspennende allianse, beseiret Tyskland i 1945. Det er naivt å tro at disse ikke ville forsøke å knuse en nasjonalsosialistisk reisning med våpenmakt, dersom de anså at den ikke kunne forsvare seg selv.

Vi må altså med all tydelighet vise en overbefolket verden, og delvis fiendtlig omverden, at et forent Norden med full kraft er forberedt på å med alle tilgjengelige midler forsvare sine grenser. Vi må ikke bare tydeliggjøre dette for vår omverden, men også for Nordens folk. Vi kommer med andre ord ikke bare til å si at beredskapen er god, men vi kommer til å samle folket for å sikre at vi har den militære kapasiteten til å forsvare oss.

Norden må også ha en offensiv kapasitet for å, om nødvendig, på kort sikt kunne bistå militært i våre nærområder eller hjelpe andre vennligsinnede stater mot felles fiender. Den offensive kapasiteten skal kun tas i bruk dersom det foreligger et godt grunnlag for det, og da preventivt mot trusler som på sikt kan ramme Nordens befolkning.

For at dette skal være mulig kreves det at vi har en stående hær med fulltidssoldater og befal, utstyrt med den beste utrustningen riket kan fremskaffe. Disse soldatene kan, dersom alvorlige trusselsituasjoner inntreffer, utgjøre kjernen av befal når de vernepliktige reservene kalles inn.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

 • Innføre allmenn verneplikt i hele Norden på minst to år.
 • Styrke og modernisere det militære forsvaret.
 • Gi kvinner grunnleggende militærutdannelse under kortere tid, men med mulighet til å frivillig gjennomgå samme verneplikt som menn.
 • Se til at både menn og kvinner påminnes og oppdateres i sin evne til å forsvare Norden etter avtjent verneplikt.
 • Bygge opp en offensiv kapasitet for å, om nødvendig, kunne bistå i våre nærområder.
 • Normalisere tanken på livet som soldat og oppmuntre til militære karrierer.
 • Tilby unge gutter og jenter muligheten til å bli kjent med forsvaret i tidlig alder. Dette gjennom blant annet studiebesøk og annet, slik at de får lære seg om og få respekt for soldatlivet.
 • Avsette rikelig med midler til militær forskning og utvikling.

En mann, ett gevær

Den nordiske motstandsbevegelsen vil se til at de menn og kvinner som har avtjent sin verneplikt får beholde og ta vare på sitt våpen også i det sivile livet. En sunn befolkning skal ikke behøve å frykte sine makthavere, og sunne makthavere behøver heller ikke frykte folket. Alle og enhver vil vite at fiender av Norden vil bli møtt av et folk som står klart til å forsvare sitt land med sine egne våpen.

Med USA som eksempel får man ofte høre at det er en liberal våpenlovgivning som gir opphav til både skyteepisoder og skolemassakre. Dette er dog en svært skjev og ikke minst feilaktig analyse. En sunn homogen nordisk befolkning, kan ikke under noen omstendigheter sammenlignes med de flerkulturelle delene av USA som plages av en skyhøy kriminalitets- og drapstatistikk. En bedre sammenligning ville i så fall vært Sveits, som også har liberale våpenlover, men betydelig mindre kriminalitet. Men også Sveits vil være en dårlig sammenligning, med tanke på hvilken stat Motstandsbevegelsen ønsker å skape.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

 • Se til at alle som har avtjent sin verneplikt får forvalte sitt tjenestevåpen i det sivile livet. Retten skal naturligvis inndras, dersom våpenet ikke håndteres på en ansvarlig måte.
 • Gi statsborgere rett til å bruke våpenet i nødvern ved beskyttelse av sitt eget hjem.

Det sivile forsvaret

Ved ulike former for katastrofer – som for eksempel sjøulykker, skogbranner eller miljøulykker – må det nye Norden kunne håndtere slike kriser langt bedre enn i dag. Et velfungerende sivilforsvar er en forutsetning for dette. Sivilforsvaret skal tildeles nødvendige ressurser og ha mulighet til å kunne settes inn i krisesituasjoner, også utenfor Nordens grenser. Dersom en katastrofe er ekstra omfattende skal utdannede militære styrker, samt vernepliktige, kunne settes inn som støtte.

Det skal også inngå blant sivilforsvarets oppgaver å kontinuerlig formidle livsviktig kunnskap om ulykkeshåndtering til folket. Dette kan blant annet bestå av kurser i førstehjelp, hjerte- og lungeredning, brannvern og annet.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

 • Bygge ut sivilforsvaret.
 • Ha kapasitet til å mobilisere våre militære styrker til katastrofehjelp.
 • Være forberedt til å kunne bistå vår omverden dersom en omfattende katastrofe inntreffer.
 • Kontinuerlig utdanne medborgere i ulykkeshåndtering.

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger