Svar på e-post: Hvordan ser Motstandsbevegelsens idealsamfunn ut?

family-3347049_960_720-e1637943958589-920x518-1

Les mer

Del artikkelen

VK
Telegram
Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Reddit
Email
Print
Det kommer regelmessig inn e-poster til organisasjonen med en god del spørsmål. Iblant kommer de i form av intervjuer til skolearbeid, og her velger vi å publisere innholdet av et slikt.

Hva vil dere oppnå med deres politiske agenda, og hvorfor?

Vårt viktigste mål er at vår rase, de etnisk nordeuropeiske folkene, skal overleve og få de beste mulige forutsetningene for å utvikles og leve i frihet. Ikke bare nå og i morgen, men i en tidsramme på tusen og atter tusen år fremover.

Den største trusselen mot dette målet i dag er masseinnvandringen, og det i kombinasjon med de lave fødselstallene blant vårt eget folk. Det dør ganske enkelt flere nordiske menn og kvinner enn det fødes nye i dag, og tomrommet fylles opp med ikke-europeere – en virkelighet som fører til at vårt folk sakte med sikkert byttes ut og til slutt utryddes for aldri med å kunne komme tilbake.

For å sikre vår overlevelse og frihet må derfor masseinnvandringen stoppes snarest, og majoriteten av de rasefremmede som befinner seg her må repatrieres til sine respektive opprinnelsesland.

Grunnen til dette er vel ganske åpenbar: overlevelsesinstinkt er det dypeste instinkt hvert dyr på planeten har – ja, foruten hvite mennesker da, som i årtier har blitt hjernevasket til selvhat. Når andre folk og dyrearter går mot sin undergang kalles det folkemord og død for det biologiske mangfoldet – når hvite nordeuropeere møter denne skjebnen kalles det i stedet å være inkluderende, tolerant og medmenneskelig.

Vi mener at alle folk på jorden har en selvsagt rett til å få forme sin egen skjebne uten andres innblanding (så lenge de ikke utgjør en trussel mot planetens og derigjennom andre rasers overlevelse), så vel hvite som svarte og alt derimellom.

For å utover dette kunne utvikle vårt folk og nasjon til å bli de absolutt beste de bare kan bli og det i virkelig frihet, skulle vi siden ønsker å organisere en nasjonalsosialistisk og nordisk stat.

Hvordan hadde deres idealsamfunn sett ut?

Det er et etnisk homogent samfunn hvor vanlige folk har makten over sine liv og samfunnet, i stedet for at de med mest penger og best kontaktnett kontrollerer verden, slik som i dag. Folkefellesskapet råder der så vel håndens som hjernens arbeidere, menn og kvinner, unge og gamle, i enighet arbeider for det som er best for hele folket og alle deler av folket.

Mennesket lever i harmoni med naturen og ser til etikk fremfor profitt, både når det kommer til allmennyttige samfunnstjenester som til dyrehold og miljøpolitikk. Et sterkt sosialt sikkerhetsnett ligger til grunn for at folkets trygghet også blant de svakere individene skal kunne sikres, samtidig som de individer som virkelig stikker seg ut positivt ivaretas på ordentlig og formes til å kunne bli de beste de bare kan bli.

Hva synes dere er viktig for/i samfunnet?

Hvert samfunn over hele verden baseres på verdivurderinger, kultur og moral som speiler den rasemessige sammensetningen i regionen. For å kunne ha et nordisk samfunn med nordisk kultur må også det etniske grunnlaget blant folket være nordisk. Dette er prioritet én, to og tre, og ALT annet er underordnet dette.

Når vel dette er løst finnes det millioner av saker vi vil forandre til det bedre, hvor jeg mener at noen av de viktigste sakene er blitt beskrevet allerede i det forrige spørsmålet.

Hvilke tilnærmelser ville være relevante for dere, for å oppnå deres idealsamfunn?

Vi kommer til å gjøre det som trengs for å oppnå dette. Et viktig aspekt for alle endringer i samfunnet er imidlertid at man må ha massenes (i hvert fall stille) støtte og dermed er det her man må begynne – å bryte tiår med verdimonopol og få folket til å se forbi de destruktive idealene som den uniforme massemedie- og underholdningsindustrien utbasunerer.

Hva hadde den største forskjellen vært sammenliknet med i dag innenfor f.eks. helsevesen, arbeid, flyktningepolitikk, eldreomsorg, u-hjelp, skole, osv?

Igjen er det overgripende svaret at det ville være etnisk homogent – et Norden for og av nordiske mennesker. Ellers er det veldig mange spørsmål i ett her, hvor jeg godt kan liste opp de ulike for å kunne gi svar innenfor de respektive områdene.

Helsevesen: Helsevesenet skal lik øvrige samfunnsnyttige instanser drives på etisk grunnlag i stedet for etter maksimal profitt, og det skal eies av folket (staten). Helsevesen og tannpleie skal være kostnadsfri for alle nordiske borgere, og en gratis helsekontroll skal frivillig gjennomføres på alle borgere hvert år (slik man oftest går til tannlegen hvert år). Synet på legemidler bør transformeres til fokus på problemløsning i stedet for symptomlindring som i dag.

Arbeid: Vi tror at arbeid er positivt, ikke bare for samfunnet og økonomien i det store, men også for mennesker som individer utifra et folkehelseperspektiv og at alle arbeidsføre mennesker derfor må kunne tilbys et arbeid. Dette skulle være mulig gjennom at man gjenoppretter en moderne basisindustri og et jordbruk som ligger på en produksjonsmengde et godt stykke over selvforsørgelsesnivå. I tilknytning til dette slutter vi helt med å importere alt som vi faktisk kan tilvirke selv. Også Forsvaret kommer til å gi mange nye arbeidsplasser når dette bygges opp til å i det minste kunne måle seg med de beste i verden på globalt nivå.

Flyktingepolitikk: Vi stopper helt innvandring av rasefremmede folk, men kan akseptere en begrenset mengde innvandring av nærstående folkeslag.

Eldreomsorg: Er lik helsepleie en allmennyttig interesse som skal styres etter etikk i stedet for profitt og eies av folket (staten). Vi ønsker å innføre reelle bidrag for at nærstående skal kunne ta hånd om sine eldre i hjemmet, men også blant de som ikke har mulighet til dette skal vi ha en svært velfungerende og påkostet eldreomsorg slik at de eldre virkelig føler seg vel tatt hånd om i livets sluttfase.

U-hjelp: Først og fremst vil vi sikre de nordiske folkenes grunnleggende behov før vi legger våre ressurser på andre land. Om det deretter er mulig ønsker vi å føre en generøs u-hjelpspolitikk for land som følger de etiske regler vår fremtidige stat setter opp. Videre ønsker vi å hjelpe til med humanitære innsatser i katastrofeområder og arbeide globalt for å motvirke imperialisme.

Skole: Vi vil at det såkalte demokratiske verdigrunnlag som i dag gjennomsyrer skolen skal erstattes med et nasjonalsosialistisk. Skolen skal bli mer individtilpasset for å ta vare på alle elevers fulle potensiale, og derfor vil vi også i ganske lav alder dele opp klassene slik at de som trenger ekstra hjelp for å klare de grunnleggende kunnskapene kan få dette, samtidig som de som har et virkelig enestående potensial kan få hjelp til å bli genier. Videre vil vi legge ned flere skoletimer på idrett og på undervisning ute i naturen – dette for å fremme folkehelsen og for å allerede i tidlig alder etablere en utpreget respekt for dyr og natur.

Alt det ovenstående ser kanskje umulig ut å gjennomføre rent økonomisk, men kommer til å være fullt mulig gjennom at masseinnvandringen (og de enorme kostnadene som følger den) stoppes, gjennom at vi produserer ting selv i stedet for å importere, og fremfor alt gjennom at vi slår oss fri fra kapitalismens strupegrep gjennom å forby rente.

Hvordan ser deres skyggebudsjett ut?

Da vi dessverre er ganske langt unna en maktovertakelse ennå har vi ikke utarbeidet et budsjett i detalj, men med mer generelle retningslinjer ble det vel godt forklart i spørsmålet over.

Hva mener dere om de eksisterende samfunnsstrukturene?

Dette spørsmålet kan omfatte ekstremt mye, og uten at du gir meg mer spesifikke spørsmål eller at jeg skal sitte i flere timer for å besvare bare dette spørsmålet, kan jeg ikke annet enn å gi et veldig generelt svar.

Samfunnsstrukturene av i dag virker for å beskytte og gagne dagens kulturmarxistiske og kapitalistiske samfunn og dets herskere. De rike skal ha mer på bekostning av de fattige, makten skal hele tiden flyttes fra det vanlige folket og til dem som allerede har makt, hvite mennesker skal erstattes, og folket for øvrig skal holdes splittet i ulike grupperinger og politiske spørsmål for å aldri kunne ene seg mot dem som har makten.

Våre samfunnsstrukturer skal i stedet finnes der for å gagne og beskytte folket og naturen fra blant annet dem som vil profitere på disse for egen vinnings skyld.

Hva mener dere om religionsfrihet?

Akkurat som når det kommer til ytringsfrihet og møtefrihet er vi sterke forkjempere for en langtgående religionsfrihet. Staten skal ikke legge seg i hva folk har for åndelig tro. Derimot kan innskrenkninger i hvordan troen utøves komme til å behøve å gjøres om den krenker folkets eller naturens beste, slik tilfellet er ved for eksempel religiøs ritualslakt som gjør det unødig plagsomt for dyret når dette slaktes.

Hvilke mulige fordeler og ulemper hadde vist seg om dere hadde kommet til makten?

For vårt eget folk og for naturen finnes ingen ulemper i det hele tatt, men rene fordeler, da hvert eneste politiske spørsmål kommer til å avgjøres etter hva som er best for disse. For dem som i dag kontrollerer Norge og verden finnes det derimot tvert om ingen fordeler i det hele tatt, men kun ulemper, da makten kommer til å tas fra disse og gis til folket.

For fremmede folk som befinner seg i Norge og Norden i dag kan det finnes en kortsiktig ulempe i at de tvinges til å flytte tilbake til sine opprinnelsesland, men på sikt kommer det til å innebære fordeler også for disse, da de egentlig også skulle trives bedre i etnisk harmoni og med sin egen kultur blomstrende, samt at de gjennom å flytte hjem kunne bidra til å gjenoppbygge og stabilisere sine egne regioner.

For dem som i dag blir rike gjennom valutaspekulasjoner og rentemangel skulle det bli verre gjennom at de tvinges til å finne hederlig arbeid i stedet, slik det også skulle bli verre for dem som begår grove seksual- og narkotikaforbrytelser da straffen for slikt skulle bli langt hardere.

Tror dere at det muligens kommer til å oppstå problemer i tilknytning til deres maktovertakelse og i så fall hva?

Det kan hende at de som kontrollerer verden ikke ville tillate at vi slår oss fri fra deres verdensorden og ønsker å straffe oss, i det minste gjennom handelsblokader og boikott, og i verste fall gjennom at de erklærer krig mot oss gjennom NATO, USA og Israel.

Da vi som sagt kommer til å ha en selvforsørgelsesgrad på mer enn 100% og dessuten ha ett av verdens mest kraftfulle forsvar, kommer dette ikke til å utgjøre like store problemer som det hadde gjort i dag, men likevel ville det jo være en løgn å si at det ikke skulle innebære noen problemer i det hele tatt, da vårt egentlige ønske skulle være å kunne samtale med andre nasjoner om felles geopolitiske mål, ha internasjonal handel i gang og få leve i fred.

Utover dette skulle nok en del svært kortsiktige problemer kunne oppstå akkurat etter den store repatrieringen da eksempelvis mange restauranter, frisørsalonger, kiosker og taxiforetak skulle stå uten ansatte.

Alt i alt en lav pris sammenliknet med de enorme fordelene.

Hvordan velger dere å håndtere disse problemene/motsetningene om slike skulle oppstå?

Gjennom å være helt og holdent selvforsørgende skulle vi klare oss tross handelsblokader, og gjennom et kraftig forsvar skulle vi kunne drive krigføring for å frede oss selv. For å dekke jobber som skulle behøve å dekkes måtte selvsagt utdanninger behøve å finansieres, og eventuelle andre økonomiske reformer gjennomdrives som skulle gagne disse arbeidsgruppene.

Hvordan tror/håper dere at samfunnet kommer til å se ut om 10 år om dere ble tildelt makten i dag?

Da ville samfunnet være betydelig mer likt hvordan det var da jeg vokste opp som liten gutt på landsbygda. Ulåste dører. Vennlige ansikter og naboer som stilte opp for hverandre. Byskole, landhandel, små bondegårder i full bruk og barn som selv sprang mellom gårdene.

Vi skulle da være på god vei til å bli et virkelig foregangsland i verden, og da, i motsetning til nå, når det gjelder virkelig betydelige saker innom områder som forskning, kultur og innovasjonsånd. Vårt folk ville rett og slett vært et av de lykkeligste i verden, og vi skulle være et av de landene på hele planeten med aller høyest selvforsørgelsesgrad.

Vi skulle ta hånd om problemet med at det fødes for få barn, helt på egen hånd, og disse barna skulle vokse opp i harmoni med naturen og i et samfunn preget av sant folkefellesskap. Arbeidsløsheten skulle i det store være eliminert gjennom en gjeninnført basisindustri, et sterkt jordbruk og en renessanse innefor Forsvaret. Vårt folk skulle kjenne stotlhet, over seg selv, sin historie og sin fremtid.

Ord som no go-zone, minstepensjonist og fagpamp skulle være på god vei til å totalt glemmes bort for å aldri komme tilbake. Fenomener som halal og kosher, eller for den saks skyld taharrush og kjønnslemlestelse skulle igjen være utenomnordiske problemer. Ingen skulle lenger kalles rasist som noen slags skammelig epitet, og vi skulle alle være på god vei til å lære oss om alle menneskers virkelige verdi og styrken i at vi faktisk ikke er like, men ulike og unike, og derfor kan komplettere hverandre for å med full styrke forflytte oss fremover, utover, oppover!

Del artikkelen

Engasjér deg i kampen – søk om medlemskap!

Motstandsmedia

Vår politikk

Bidra økonomisk – donér til kampen!

Nedlastinger